Nabór na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2019

WÓJT GMINY JASIENIEC ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASIEŃCU

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Dyrektora Biblioteki:

 • zarządzanie działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu , w tym nadzór nad realizacją zadań instytucji,
 • zarządzanie zespołem pracowników,
 • zarządzanie powierzonym mieniem jednostki,
 • organizowanie imprez w ramach zadań instytucji,
 • prowadzenie gospodarki finansowej.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:

 

WÓJT GMINY JASIENIEC ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASIEŃCU

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Dyrektora Biblioteki:

 • zarządzanie działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu , w tym nadzór nad realizacją zadań instytucji,
 • zarządzanie zespołem pracowników,
 • zarządzanie powierzonym mieniem jednostki,
 • organizowanie imprez w ramach zadań instytucji,
 • prowadzenie gospodarki finansowej.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:

1. Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Biblioteki,
 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie branżowe (bibliotekoznawstwo lub pokrewne związane z działalnością kulturalną),
 • co najmniej 5 – letni staż pracy w jednostkach lub instytucjach kultury, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników,
 • przedłożenie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym prowadzenia biblioteki,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej,
 • prawo jazdy kat. B.

2. Dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy ,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe,
 • pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu uwzględniającą aspekty organizacyjne i finansowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Urząd Gminy w Jasieńcu,

Klauzula Informacyjna:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42, w imieniu której działa Wójt,
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych odo@jasieniec.pl,
 • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w niniejszym naborze na podstawie wyrażonej zgody.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 • dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia naboru,
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, oddanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Gminy Jasieniec.

3. Dyrektor zostanie powołany na okres 5 lat.

4. Oferty zawierające wymagane dokumenty, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:                Urząd Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, Sekretariat Urzędu, pok. 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem (na kopercie) „Oferta pracy na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu” – w terminie do dnia 1 kwietnia 2019r. do godz. 15.30.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami: https://jasieniec.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/dyrektor-gminnej-biblioteki-publicznej.html