Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.

29 września 2018

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy: pracownik obsługi czytelnika

(młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz)

 

Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu.   
Wymiar czasu pracy: 1 etat cały, 40 h w tygodniu, 8 godzin dziennie.

Rozpoczęcie pracy: od 11 grudnia 2018r.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, preferowane: bibliotekarskie, animacja kultury, pedagogiczne lub  pokrewne humanistyczne; w przypadku braku studiów kierunkowych – gotowość do ich podjęcia
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 5. znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 6. dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, odpowiedzialność, dyskrecja
 2. dobra organizacja pracy
 3. łatwość nawiązywania kontaktu
 4. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 5. kreatywność, silna motywacja do pracy
 6. wysoka kultura osobista, komunikatywność
 7. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 8. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką
 9. mile widziany udokumentowany staż pracy w bibliotece publicznej lub szkolnej ewentualnie udokumentowana współpraca z biblioteką (np. w formie wolontariatu)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. obsługa bieżąca czytelników
 2. organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych z zakresu upowszechniania czytelnictwa
 3. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 4. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 5. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 6. skontrum księgozbioru

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 2. życiorys (CV)
 3. kopie świadectw pracy potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego – według podanego poniżej wzoru - zał. nr 1
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać: osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec lub pocztą na wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018r  (do godz. 16:3o)  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy w GBP w Jasieńcu” (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.


Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane weryfikacji formalnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki: www.bibliotekajasieniec.pl

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna.

 1. Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niemożliwe będzie przeprowadzenie procedury naboru.
 2. Kandydat podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – według załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 3. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, w imieniu której działa dyrektor.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez mail: odo@jasieniec.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jasieniec w dni robocze w godz. 7:30-15:30.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podst. Art.6 ust.1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. na podstawie udzielonej przez kandydata zgody.
 6. Dane osobowe będą przedmiotem prac komisji rekrutacyjnej i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedury naboru i – w przypadku braku odbioru dokumentów po zakończeniu naboru - usunięte w terminie 3 miesięcy od jej zakończenia.
 8. Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych w każdym czasie, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Dyrektor

 Marta Górska