Jesteś tutaj: Start / Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

I. ZASADY REJESTRACJI W BIBLIOTECE

 1. Prawo do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu oraz w Filii GBP w Zbroszy Dużej, zwanych w dalszej części Regulaminu Biblioteką, mają wszyscy mieszkańcy Gminy Jasieniec. W szczególnych przypadkach zezwala się na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom zamieszkałym poza Gminą Jasieniec, którzy uczą się lub pracują na terenie Gminy.
 2. Warunkiem do korzystania ze zbiorów jest rejestracja w Bibliotece.

a)     Rejestracja nowego czytelnika realizowana jest na podstawie dobrowolnego podania danych osobowych w formie pisemnej za pomocą OŚWIADCZENIA, dostępnego w siedzibie Biblioteki. W przypadku osób nieletnich (do lat 18), wymagany jest podpis rodzica/prawnego opiekuna.
b)    Czytelnik zobowiązany jest okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji prawidłowości wypełnienia OŚWIADCZENIA,.
c)     OŚWIADCZENIA, przechowywane są w Bibliotece w formie papierowej.
d)    Rejestracji nowego czytelnika można dokonać w każdym dniu roboczym Biblioteki.
e)     W każdym nowym roku prowadzona jest nowa rejestracja czytelników Biblioteki.
f)     Niewypełnienie OŚWIADCZENIA skutkuje odmową rejestracji w Bibliotece.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych. Czytelnik rejestrujący się w Bibliotece podpisuje zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z w/w ustawą w celach statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów lub ich równowartości.
 2. Każdy zarejestrowany Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany.
 3. Dane osobowe, podane przy rejestracji wykorzystywane są do celów statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych ze rozliczeniem z udostępnionych zbiorów przez Bibliotekę.
 4. Dane osobowe Czytelników przechowywane są zgodnie z zasadami obowiązującej w Bibliotece Polityki Bezpieczeństwa w siedzibie: Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Warecka 42 05-604 Jasieniec oraz w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbroszy Dużej 30 05-604 Jasieniec.

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. W Bibliotece obowiązuje tzw. wolny dostęp do półek. Oznacza to możliwość samodzielnego poruszania się po Bibliotece, korzystania ze zbiorów bibliotecznych i katalogu prowadzonego przez Bibliotekę.
 2. Torbę bądź plecak i wierzchnie okrycie należy pozostawić w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 3. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.
 4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:
  • 5 książek,
  • 3 czasopisma
  • 1 audiobook.
 5. Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres:
  • książki- 30 dni, przy czym nowości wydawnicze z wyodrębnionego regału – 14 dni
  • czasopisma – 7 dni,
  • audiobooki – 14 dni.
  • zbiory regionalne – na miejscu lub na okres wskazany przez bibliotekarza, nie dłużej jednak niż na 14 dni
  • księgozbiór podręczny – na miejscu lub na okres wskazany przez bibliotekarza, nie dłużej jednak niż na 7 dni

W szczególnych przypadkach terminy oddania zbiorów bibliotecznych mogą  zostać wydłużone bądź skrócone przez pracownika biblioteki.

 1. Wypożyczenia i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE KSIĄŻKI

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem – zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów odpowiada Czytelnik.
 3. W przypadku zagubienia książki wypożyczonej, Czytelnik zobowiązany jest do:
 • odkupienia tego samego tytułu i autora książki lub
 • zwrotu równowartości książki
 1. O formie rekompensaty za zniszczone lub zagubione zbiory decyduje dyrektor Biblioteki lub upoważniony przez dyrektora pracownik.
 2. Czytelnikom, którzy nie rozliczają się z wypożyczonych książek w terminie określonym w niniejszym Regulaminie wysyłane będą maksymalnie trzy ponaglenia listowne. Czytelnik pokrywa wszystkie koszty przygotowania i wysłania upomnienia, wg kwot ustalonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Koszt wysłania ponaglenia pokrywany jest przez Czytelnika w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.
 4. W przypadku bezskuteczności ponagleń Biblioteka ma prawo do wyegzekwowania – w granicach przepisów prawa – zwrotu książki do biblioteki lub jej równowartości pieniężnej powiększonej o koszty poniesione przez bibliotekę z tytułu wyegzekwowania zwrotu książki, w tym wynajęcia firmy windykacyjnej.
 5. Za nieterminowy zwrot książek Biblioteka może nakładać kary pieniężne, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

1. Prawa czytelnika:

 • Prawo do swobodnego, w granicach określonych niniejszym regulaminem, korzystania ze zbiorów bibliotecznych
 • Prawo do uczestniczenia w gromadzeniu i ochronie zbiorów bibliotecznych.
 • Prawo do współtworzenia oraz uczestniczenia w wydarzeniach czytelniczo-kulturalnych realizowanych przez Bibliotekę

2. Obowiązki czytelnika wynikają z zapisów w niniejszym Regulaminie: m.in. szanowanie zbiorów bibliotecznych, terminowe oddawanie książek do Biblioteki, odpowiedzialność za zniszczone lub zagubione zbiory.

 

VI. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 1. Na prośbę Czytelnika, Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Czytelnik zamawiający tą drogą książkę, ponosi koszty przesyłki pocztowej, zarówno przysłania jak i odesłania książki.

 

VII PRACOWNIA KOMUPTEROWA

1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Pracowni Komputerowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby bezpłatnie w godzinach pracy Biblioteki.

2. Warunkiem skorzystania z komputerów jest okazanie dokumentu tożsamości. Na podstawie dokumentu bibliotekarz dokonuje rejestracji w Zeszycie Odwiedzin. W Zeszycie zawarte są dane: imię nazwisko i miejsce zamieszkania osoby korzystającej z pracowni, data, godzina rozpoczęcia pracy, numer stanowiska komputerowego i godzinę zakończenia pracy.

3. Pracownia komputerowa posiada trzy stanowiska komputerowe, wyposażone w łącze internetowe oraz oryginalne oprogramowanie.

4. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych (np.: pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.) oraz rozrywkowych, przy czym cel edukacyjny jest priorytetowy. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

5. Użytkownik winien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Dyżurujący bibliotekarz służy poradą w korzystaniu ze stanowisk komputerowych oraz w wyszukiwaniu informacji, nie ma jednak obowiązku obsługiwania użytkownika lub udzielania mu stałej pomocy.

6. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, w tym niedozwolone jest:

a)     pobieranie wszelkich plików muzycznych, filmów i innych, które stanowią własność autorską
b)    pobieranie oprogramowania z Internetu
c)     przeglądanie stron pornograficznych, o tematyce erotycznej oraz propagujących przemoc i  niedozwolone zachowania społecznie

7. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian już w istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz kopiowania na nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.

8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 minut. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może zostać wydłużony. W przypadku większej liczby chętnych do skorzystania ze stanowiska komputerowego – czas może być skrócony.

9. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach dwie osoby).

10. Użytkownicy są zobowiązani posługiwać się bardzo ostrożnie sprzętem komputerowym, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych – niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

11. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną i finansową za powstałe z ich winy uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

12. Zapisywanie jakichkolwiek dokumentów na dyskach komputerów jest zabronione. Korzystanie z własnych nośników danych (pen-drive, CD itp) wyłącznie za zgodą bibliotekarza.

13. Istnieje możliwość wydruku materiałów, po uzgodnieniu z bibliotekarzem i uiszczeniu opłaty pokrywającej koszt wydruku oraz papieru w wys. 0,20zł za jedną stronę A4.

 

VIII. KOŃCOWE UWAGI

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stale pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Gminnej Biblioteki Publicznej.
 2. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
 3. W przypadku skarg i wniosków dyrektor Biblioteki przyjmuje w dni robocze, w godzinach otwarcia Biblioteki.
 4. Regulamin podlega wywieszeniu w siedzibie Biblioteki oraz na stronie internetowej Biblioteki.
 5. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami oraz aktualizacjami Regulaminu.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

 1. Wysłanie ponagleń informujących czytelnika o zadłużeniu czytelniczym – koszty przygotowania i wysyłki:
 • List zwykły – 4zł
 • List polecony – 6zł
 • List za potwierdzeniem odbioru – 8zł

Koszt wysłania ponaglenia/ponagleń pokrywany jest przez Czytelnika w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. W przypadku braku zwrotu książki i wpłaty wysyłane jest kolejne ponaglenie, a wartość zobowiązań finansowych wobec Biblioteki będą sumowane.

2. Za zagubienie lub zniszczenie książki czytelnik zobowiązany jest do:

 • odkupienia tej samej pozycji lub
 • zwrotu równowartości książki, nie mniej niż 20zł.

Decyzję o sposobie zwrotu zagubionej/zniszczonej książki podejmuje dyrektor lub upoważniony do tego pracownik Biblioteki.