prawo dla bibliotekarzy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W tym miejscu bibliotekarze znajdą przepisy prawne oraz miejsca w sieci z istotnymi informacjami na temat funkcjonowania bibliotek.

 

 • Blog Oddziału Finansowo-Księgowego Biblioteki Narodowej z zakresu finansów, rachunkowości i podatków;
 • rejestr instytucji kultury:
 • organizowanie prowadzenie działalności kulturalnej:
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 406
  • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw  Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1230
  • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123
 • ustawa o bibliotekach:
 • kwalifikacje pracowników:
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1394
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.  Dz.U. 1999 nr 41 poz. 419
 • wynagrodzenia:
  • Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306  (obowiązuje osoby zarządzające instytucjami kultury, tj. dyrektorów, zastępców i głównych księgowych)
  • Nowe Rozporządzenie MKiDN z 3 października 2012 ws. wynagrodzeń:  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1105
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury  Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1516
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury  Dz.U. 2008 nr 122 poz. 784  - Uchylony z dniem 02.07.2012
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury  Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2561
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.  Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1396
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.  Dz.U. 2000 nr 49 poz. 574
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych  Dz.U. 1999 nr 45 poz. 446
  • Komu należy się nagroda jubileuszowa http://wynagrodzenie.wieszjak.pl/premie-i-nagrody/84175,Kto-ma-prawo-do-nagrody-jubileuszowej.html
 • wynagrodzenie minimalne:
 • klasyfikacja zawodów:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania  Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537
 • ZFŚS świadczenie urlopowe:
  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  Dz.U. 1996 nr 70 poz. 335 (tekst jednolity)
 • ewidencja materiałów bibliotecznych:
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych  Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283
 • ochrona danych osobowych:
 • pracownicy samorządowi:
 • nagrody roczne dla dyrektorów bibliotek:
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej  Dz.U. 2011 nr 110 poz. 644
  • Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.  Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306
 • kodeks pracy:
 • archiwizacja dokumentów-instrukcja kancelaryjna:
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  Dz.U. 2011 nr 123 poz. 698
 • archiwum:
 • informatyzacja:
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
 • KPA:
 • zamówienia publiczne:
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759
 • ustawa o rachunkowości
 • ustawa o finansach
 • podróże służbowe (nowe od 1.03.2013!)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej- Dz.U. 2013 nr 0 poz. 167 
 • plan finansowy w Gminnej Bibliotece Publicznej (od 01.01.2012r.):
  • Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240); "Art. 30.Państwowe i samorządowe osoby prawne są tworzone na podstawie odrębnych ustaw. Podstawą gospodarki finansowej państwowych i samorządowych osób prawnych jest plan finansowy. Art. 31. Jednostki, o których mowa w art. 30 ust. 1, wyodrębniają w planach finansowych: przychody z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; koszty, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, -zakup towarów i usług; środki na wydatki majątkowe; środki przyznane innym podmiotom; stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku; stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.(...) Art. 52. 1. Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych: dochody oraz przychody – stanowią prognozy ich wielkości; wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit. 1a. Do rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym nie stosuje się ust. 1 pkt 2 w zakresie limitu rozchodów. 2. Ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych: przychody – stanowią prognozy ich wielkości; koszty – mogą ulec zwiększeniu, jeżeli:  zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych, zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań. 3. Zmiany w zakresie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 2, wymagają dokonania zmian w rocznym planie finansowym.(...)"
 • sprawozdanie z zamówień publicznych  dotyczy wszystkich bibliotek, również tych, które NIE organizowały przetargów ze względu na małą  kwotę zamówienia:
  1. Ze strony: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;287;roczne_sprawozdania_o_udzielonych_zamowieniach_%28art._98_pzp%29.html pobieramy formularz zgłoszenia. Wypełniamy i wysyłamy drogą TRADYCYJNĄ do UZP
  2. Czekamy na login i hasło.
  3. A w międzyczasie księgowość wylicza wartość NETTO wydatków poniesionych w roku 2013. Przy czym: wartość podpisanych umów (np. z dostawcą internetu, ochrony itp.) wpisujemy w roku podpisania umowy (całą wyliczoną wartość umowy na tych kilka lat). Uwaga! Nie mogą być w instytucjach wydających środki publiczne umowy podpisane na stałe – tylko do 4 lat.
  4. Sprawozdanie składamy WYŁĄCZNIE ON-LINE do 1 marca.
Autor: Marta Górska