Jesteś tutaj: Start / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych.

 

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu informuje, że:

  • W Bibliotece w Jasieńcu przetwarzane są dane osobowe czytelników, uczestników zajęć i konkursów oraz osób korzystających z czytelni internetowej.
  • W Filii w Zbroszy Dużej przetwarzane są dane osobowe czytelników oraz uczestników zajęć i konkursów organizowanych przez Bibliotekę.
  • W Świetlicy Wiejskiej w Jasieńcu przetwarzane są dane osobowe uczestników zajęć prowadzonych w świetlicy.

 

1. ADMINISTATOR DANYCH.

Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec, w imieniu której działa dyrektor.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez mail iod@bibliotekajasieniec.pl

3. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań Biblioteki na podstawie art. 6 lit. a RODO, tj w przypadku, gdy osoboa, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie celów.

4. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Przetwarzane w Bibliotece w Jasieńcu, Filii w Zbroszy i Swietlicy Wiejskiej w Jasieńcu dane osobowe mogą byc udostępniane podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych wyłącznie w zakresie realizacji powyższej usługi. Ponadto dane mogą byc udostępnione innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.3. nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, których dane przetwarzane są w Bibliotece, Filii i Świetlicy przysługują następujące prawa:

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO, tj. z wyjątkiem gdy przetwarzanie ma na celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej oraz ważnych względów interesu publicznego.
  • Prawo dostępu do danych.
  • Prawo żądania sprostowania danych.
  • Prawo do usunięcia danych po upływie okresu wskazanego w pkt. 5, jak i w każdym czasie, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, że administrator narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, tj.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa